:: ASF :: 

BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowej SoliASF w Polsce


OGŁOSZENIE

POSTĘPOWANIE PRZY UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA I PODEJRZENIA ASF

Pełna treść ulotki poniżej do pobrania

ULOTKA


OGŁOSZENIE

Przemieszczanie świń na terenie nieobjętym ograniczeniami (strefa biała)

Pełna treść zarządzeni poniżej do pobrania

Zarządzenie


OGŁOSZENIE

Zwierzęta, które znajdują się w gospodarstwie w obszarze ochronnym (strefa żółta) mogą być przemieszczone do rzeźni pod warunkiem...

Pełna treść zarządzeni poniżej do pobrania

Zarządzenie


OGŁOSZENIE

Przemieszczanie świń do rzeźni z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona)

Pełna treść zarządzeni poniżej do pobrania

Zarządzenie


Komunikat -Informacje dotyczące programu pomocy panstwa dla producentów trzody chlewnej w celu zapobiegania szerzeniu sie
afrykanskiego pomoru świn

Komunikat skierowany do hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje, że z dniem 28 lutego 2018r wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego br. które wprowadzają na terenie całego Kraju obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących stada świń. Zgodnie z tymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje się:

a) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
b) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
c) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
d) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
g) bieżące oczyszczanie i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
h) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
i) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
j) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
k) zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym

Poza tym zakazuje się:

a) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
b) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli – lek. wet. Ewelina Lis

Poniżej rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi do pobrania:
Rozporządznie


Poniżej kilka przydatnych formularzy do pobrania:
Dokumentacja przeglądu budynków
Rejestr środków transportu
Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
Lista preparatów do dezynfekcji rąk
Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie
Wzór spisu świń
Wzór Wstęp Wzbroniony
WYTYCZNE DOTYCZąCE
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na
którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku
z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody
chlewnej.

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików,
z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika.
Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji
wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie
zakażonych ASF.
ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka
ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu,
w tym również kości dzików.
Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji
drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również
zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

- odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą
taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą
tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia
padłego dzika;
- powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu
znalezienia;
- zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego
miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy
podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty
orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego),
liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok
padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
- w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych
w lesie;
- należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie
środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń na obszarach o największym zagrożeniu ASF, osobom mającym kontakt
z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym
odkażanie rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym
samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po znalezieniu
padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w których utrzymywane są świnie
i nie wykonywała czynności związanych z obsługą świń;
- dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarach
objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na
teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz
dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły
zostać skażone wirusem ASF.

Poniżej ulotka do pobrania:
Ulotka

Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.Poniżej pełna treąć rozporządzeń:
Prezentacja        PrezentacjaBioasekuracja - najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASFPoniżej pełna treąć prezentacji:
PrezentacjaASF - najważniejsze praktyczne dane o chorobiePoniżej pełna treąć prezentacji:
PrezentacjaAPEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - ASFPoniżej pełny tekst apelu:
Ulotka

 
Wytworzył: Administrator
Udostępnił: Administrator
Data wytworzenia: 15.01.2010
Data udostępnienia: 15.01.2010
Data aktualizacji: 06.08.2020


© 2012 .: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowej Soli :.